มรท. จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Digital Flatformฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย Digital Flatform เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบการจัดโครงการระบบ Hybird Meeting ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับโครงการนี้มีคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วย Digital Flatform เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ และได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย Digital Platform เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบน Digital Platform โดยมี ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, รศ. เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, ดร.มณีรัตน์ มั่นยืน จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ อ.จิระ ชนรักสุข จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ