การประชุม คกก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มรท. ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/67

อ.ดวงทิพย์ รับพรดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2567/การพิจารณาแนวทางการแก้ไขและช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่หลักสูตรยังไม่สามารถกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/การพิจารณาประกาศกิจกรรมสะสมชั่วโมงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567/การพิจารณาแบบบันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับคณะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ