มรท. จัดโครงการค่ายกิจกรรม Play and Learn เพลิน ๆ กับ TRU สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุม 1 ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายกิจกรรม Play and Learn เพลิน ๆ กับ TRU สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับโครงการนี้มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียนจากสถานศึกษา 29 แห่ง เข้าร่วมโครงการจำนวน 500 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะเกิดการพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีทีมวิทยากรซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ