มรท. จัดประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นผู้แทนศูนย์ประสานงานสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้แทนของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และผู้แทนของสถานศึกษา ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และการพิจารณาร่างแผนการลงพื้นที่ส่งเสริมการนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ Hybrid Meeting 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ