กองพัฒนานักศึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการกู้ยืมของกองทุน กยศ. สำหรับกลุ่มผู้กู้รายใหม่ และกลุ่มผู้กู้รายเก่าที่ยังไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปี กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประชุมชี้แจงการกู้ยืมในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับการประชุมครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 ที่เป็นกลุ่มผู้กู้รายใหม่ และกลุ่มผู้กู้รายเก่า (กรณีที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย) เข้าร่วมการประชุม จำนวน 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมการประชุมจะรับทราบแนวทาง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวันเวลาในการยื่นเอกสารทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ