มรท. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบการตรวจประเมินระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการตรวจประเมินจำนวน 37 หลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต / วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม / วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ / วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา / วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย / วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต / วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ / วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาดนตรีศึกษา, สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล / วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ, การตลาด, การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และการจัดการธุรกิจดิจิทัล) / วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาการบัญชี / วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ / วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ / วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย / วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาการประถมศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-คณะ 6 คณะ ภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ