มรท. จัดอบรมหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ สานสัมพันธ์น้องพี่เทพสตรี สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท และสปา จ.ชลบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ สานสัมพันธ์น้องพี่เทพสตรี สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4" ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะเกิดพลังคิดเชิงบวก มีทัศนคติและแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เชิงสร้างสรรค์ มีหลักและทักษะการบริหารงานอุดมศึกษา เข้าใจทิศทางยุทธศาสตร์และความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง จะเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ระดับต้นและระดับกลางของสถาบันอุดมศึกษา รับทราบนโยบายและแผนการบริหารอุดมศึกษา แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกระบวนทัศน์การอุดมศึกษาไทย การบริหารงานกิจการนักศึกษา การบริหารงานด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยเพื่อการพัฒนากำลังคนและขีดความสามารถในการแข่งขัน การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม นอกจากนี้ยังเกิดการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างทีมงานและพัฒนาเครือข่าย และเข้าใจบทบาทผู้นำและการบริหารทีมงานในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ : จากนโยบายสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดย คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตนักการทูต ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ความสุข Workshop โครงการมหาวิทยาลัยความสุข "How to Make TRU a Happy Workplace" โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย / การระดมสมองและการนำเสนอโครงการ "How to Make TRU a Happy Workplace" ในรูปแบบ One-page presentation และการประกวดการแสดงประจำกลุ่มใน Theme "TRU Super Hero"

ส่วนในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นการสรุปผลการทำกิจกรรม และการมอบรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ