คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการอบรม จำนวน 115 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คุณธีรสินทร์ กิ่งจำปา ผู้จัดการร้านฟลอรัลเฮาส์เวิดดิ้งแพลนเนอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ