มรท. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการปฐมนิเทศกว่า 1,500 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และมีแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 6 และ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการปฐมนิเทศของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นการปฐมนิเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแนะนำการให้บริการของกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี / การให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / การให้บริการของศูนย์ภาษา / การให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี / การใช้งานระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษา และระบบฐานข้อมูลนักศึกษา / กิจกรรมสร้างการรับรู้เรื่องวิศวกรสังคม / การแนะนำสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรคณะ การบันทึกข้อมูล Big Data ด้านความถนัด และความสนใจของนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ