คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการปฐมนิเทศกว่า 400 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะได้ทราบแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา 

โดยในภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศในระดับคณะ และในภาคบ่ายเป็นการปฐมนิเทศแยกตามสาขาวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักคณาจารย์และสาขาวิชาของตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ