คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาปี 1

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชูชาติ พยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่1 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาจะสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ โดยมีทีมคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ