คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมการปฐมนิเทศจำนวน 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะ สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง เกิดแรงบันดาลใจ และเห็นเป้าหมายในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ