คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ หอประชุม 1 รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการปฐมนิเทศกว่า 150 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะมีแนวทางการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และขั้นตอนวิธีการรับบริการต่าง ๆ ทั้งของคณะและของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษายังเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบัน และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ