คณะครุศาสตร์จัดอบรมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : จากหลักการสู่ชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (KSA) ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ในหัวข้อ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : จากหลักการสู่ชั้นเรียน ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เข้าร่วมการอบรม จำนวน 450 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาจะมีความเข้าใจและเกิดทักษะในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพในหน้าที่ครู โดยมี ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐ-ปภัสภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ