มรท. จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา และการมอบสื่อประกอบการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดทำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา และการมอบสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ สื่อนวัตกรรมกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโครงการยกระดับการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จากโรงเรียนในเขตจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี เข้าร่วมการอบรม จำนวน 37 โรงเรียน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะเกิดทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา โดยมี ทีมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ