สนง.เกษตรฯ จ.ลพบุรี ร่วมกับ มรท. จัดอบรมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน อาคารโสมสวลี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพสู่เศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัย ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูง สมาชิกตลาดเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป เข้าร่วมการอบรม จำนวน 45 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดองค์ความรู้ในการนำนวัตกรรมมาแปรรูปอาหารและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยมี อ.ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์, รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมนักศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ