การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/67

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 7/2567 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา/การพิจารณาการยกเลิกตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรที่ไม่มีการดำเนินงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปีการศึกษา 2566/การพิจารณาศักยภาพประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา/การพิจารณาขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา/การพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา/การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา/การพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน/การพิจารณาศักยภาพประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ