อาจารย์ มรท. ผ่านการทดสอบโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะ the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 โครงการนี้มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศที่ผ่านการฝึกอบรม Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ซึ่งโครงการฝึกปฏิบัติการในหลักสูตรนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคณาจารย์ให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการขนานนามว่า "หน่วย SEAL วิศวกรสังคม" ซึ่งหมายถึง ผู้สอนที่คิดอย่างเป็นระบบและรอบด้าน สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ให้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุข และกระหายการพัฒนาตัวเองตลอดชีวิต

โอกาสนี้ อ.กัณญพัตส บุญล่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเสื้อสามารถ ผู้ผ่านการทดสอบ และพร้อมกันนี้ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#อ.กัณญพัตส-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ