การประชุม คกก.อำนวยการ มรท. ครั้งที่ 8/67

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน/การพิจารณาเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้าวชุมชนภาคกลาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/การพิจารณาของบประมาณจัดซื้อ Zoom Cloud Meeting เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน/การพิจารณาการเสนอทำ MOU ร่วมกันระหว่าง กรมการข้าว กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติการให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ไปสอนพิเศษในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ