มรท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การจัดโครงการหรือกิจกรรม การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลงานครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก ตลอดจนเพื่อความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก  และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ระหว่างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะ โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ