การประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐานและงบประมาณหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตฯ

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นพื้นฐาน (Fix cost) และการพิจารณางบประมาณหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ