สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดอบรมเทคนิคการเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมนานาชาติการประกวดคอสเพลย์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน วิจัย การบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "เทคนิคการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมนานาชาติการประกวดคอสเพลย์" ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดองค์ความรู้ในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าเบื้องต้น เกิดการยกระดับสินค้าและบริการในภาคการผลิต เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการปรับปรุงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี อ.นิเวศ เผื่อนทิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ