สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for performance Excellence : EdPEx) ฉบับปี 2567 - 2570 ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมจำนวน 122 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้ นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศฉบับปี 2567 - 2570 เพื่อเป็นพื้นฐานในการอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีต่อไป โดยมี ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอนุกรรมการด้านเทคนิคเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบของการบรรยายและการอภิปรายตอบข้อซักถาม โดยในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายในหัวข้อ Overview และความสำคัญของโครงร่างองค์กร, การบรรยายให้ความรู้ในหมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายให้ความรู้ในหมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์

ส่วนในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง เทคนิคและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ