มรท. ร่วมพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 4, 7 และ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีพลีกกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับการประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี มีการประกอบพิธีเป็นระยะเวลา 3 วัน คือในวันที่ 4, 7 และ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ และตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันสาคร และเคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ริ้วขบวน ประกอบด้วย ราชรถอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ขบวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 1,000 คน โดยออกจากหน้าวัดกวิศรารามราชวรวิหารไปตามเส้นทางรอบเมืองลพบุรี ผ่านโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชน และวนกลับมายังวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เพื่ออัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประจำในพระอุโบสถ เพื่อเข้าพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นน้ำที่ได้ผ่านพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร โดยเมื่อเวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้จุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ พราหมณ์หลวงอ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เข้าสู่ภายในพระอุโบสถ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานสงฆ์ให้ศีล เสร็จแล้วประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และเจิมเทียนชัย เทียนมหามงคล และเทียนพุทธาภิเษก และเมื่อถึงฤกษ์เวลา 17.09 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจุดเทียนมหามงคล เทียนทำน้ำมนต์หน้าพระสงฆ์ และเทียนนวหรคุณ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว พระเถราจารย์ และพระสวดภาณวาร ขึ้นอาสนสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร พระเถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวารจะได้ผลัดเปลี่ยนกันเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวารต่อไปจนถึงเวลาอันสมควร เป็นอันเสร็จพิธี

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยเมื่อเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระเทพสานาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์ ประธานสงฆ์เจิมใบพลูและถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระเถราจารย์ และเมื่อถึงเวลา 10.00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย ขณะเดียวกันพระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาครและมอบขันสาครให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวคาถาตักน้ำ จบแล้วตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาครใส่คนโท ปริมาณน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ถึงคอคนโทน้ำปิดฝาให้สนิท ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนภัตตาหารและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กรวดน้ำ - รับพร และเมื่อถึงฤกษ์เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พราหมณ์ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเทียนเทียน แว่นที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดรับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ววักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางซ้ายมือภายในพระอุโบสถ เวียนไปทางซ้ายจนครบ 3 รอบ เมื่อคนสุดท้ายเวีนนเทียนครบแล้วส่งให้พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

จากนั้นในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรีไปเก็บรักษายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 จากนั้นจะได้มีการเชิญพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในช่วงเช้าของวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานในด้านต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานฝ่ายขบวนแห่น้ำอภิเษก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์พิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลพบุรี-ประเสริฐภาพ
#ประเสริฐข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ