การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 7/67

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการเงินประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2567/การพิจารณาการขออนุมัติงบประมาณเงินทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขหรือกำหนดเงื่อนไขไว้ไม่ชัดเจน เพื่อจัดซื้อรถตู้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ กรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณฯ/การพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเงินสะสมเพื่อสมทบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ส่วนเพิ่มเติม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นางภูมาดา  ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
หมายเลขโทรศัพท์ และ ID Line (Phone) : 0850853005 หรือที่ 0-3642-7485 ต่อ 10222 และที่ saraban@lawasri.tru.ac.th

#ประเสริฐภาพ/ข่าว
#กฤษณคลิปข่าว
#ภูมาดาตรวจ
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มหาวิทยาลัยที่ใช้นวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
#มรท
#TRU
www.tru.ac.th

กิจกรรมอื่นๆ