มรท. ร่วมกับ อว. จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาลพบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG หรือโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ซึ่งโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะ อว. ส่วนหน้า ได้รับผิดชอบดำเนินโครงการในเขตจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี และชัยนาท รวม 36 ตำบล 77 โครงการ นอกจากนี้ยังมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี รวมทั้งสิ้น 151 ตำบล 319 โครงการ สำหรับโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การเสวนาแนวทางการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ โดย ผู้แทนเครือข่ายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / การรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ และการมอบประกาศนียบัตรแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG

กิจกรรมอื่นๆ