ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ และวิธีการปิดประกาศแนะนำตัวของผู้เข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวอื่นๆ