ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 291 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 291 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวอื่นๆ