ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูงWorkstation สำหรับ RemoteGraphic จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลชั้นสูงWorkstation สำหรับ RemoteGraphic จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ