ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ข่าวอื่นๆ