ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล)

ข่าวอื่นๆ