ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ฟิสิกส์วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ฟิสิกส์วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ