การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบฟอร์มต่างๆ
1. แบบสมัครเข้ารับการสรรหาของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. 
แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. หนังสือให้ความยินยอม ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
4. 
แบบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. ใบรับรองแพทย์

ข่าวอื่นๆ