ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสื่อภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสื่อภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอื่นๆ