ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 4 คัน

ข่าวอื่นๆ