การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/64

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2564 (การประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)) ณ ห้องประชุม 16/201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาอนุมัติแก้ไขผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาอนุมัติการแก้ผลการเรียน ร. (I), ข.ส. (X) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคพิเศษ ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / การพิจารณาอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภาคปกติ ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย / การพิจารณาอนุมัติผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเพชรเทพสตรี ประจำปี 2564 / การพิจารณาอนุมัติการดำเนินการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง กำหนดวุฒิ สาขา และสถาบันการศึกษา ที่กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สนับสนุน พ.ศ.2552 - 2566 / การพิจารณาอนุมัติวิธีการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมอื่นๆ