การประชุมชี้แจงโครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจถึงวิธีการในการดำเนินการโครงการเทพสตรีต้านภัยโควิดด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ประยุกต์ใช้ความรู้ของนักศึกษาในการพัฒนาครอบครัวหรือชุมชนตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีการจัดสรรเงินเป็นจำนวน 900 ทุน ๆ ละ 4,900 บาท รวม 4,410,000 บาท และจะให้นักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ