การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 7/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) / การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นการนำเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมอื่นๆ