งาน IACE 2021

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อบรมทางภาษา ชั้น 4 อาคาร 90 ปี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ The 4th International Academic & Cultural Exchange 2021 หรือ IACE 2021 ในรูปแบบการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมีเจ้าภาพร่วมซึ่งประกอบด้วย Universiti Teknologi MARA Kedah Branch ประเทศมาเลเซีย, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ประเทศอินโดนีเซีย, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย และ Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและวัฒนธรรมเอเชีย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้นักศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในอาเซียน
สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 19 และ 20 สิงหาคม 2564 โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 7 และในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Education in New Normal Era ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Mohamad Abdullah Hemdi อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ประเทศมาเลเซีย, Prof. Dr. Hayo Reinders อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอนาไฮม์ ประเทศนิวซีแลนด์ และ อ.ดร.จันทร ชัยประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการสัมมนา

กิจกรรมอื่นๆ