การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบฯ

ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพองค์การและกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานตามกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในการจัดทำรายงานข้อมูลและผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

กิจกรรมอื่นๆ