การประชุม คกก.เพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 6/64

รศ.วรวุฒิ เทพทอง กรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการในศาลปกครอง ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.184-185/2564 / การพิจารณาจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.183/2564 / การพิจารณาจัดทำคำแก้อุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ อบ.182/2564

กิจกรรมอื่นๆ