สมาคมศิษย์เก่า มรท. มอบเงินสนับสนุนสาขาวิชาดนตรีศึกษาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี HKYPAF

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และ อ.อภิวัฒน์ สุริยศ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับ คุณอุดม ชัยชนะพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการฯ ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนการแข่งขันดนตรีให้แก่สาขาวิชาดนตรีศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีรายการ The 9th Hong Kong International Youth Performance Art Festival (HKYPAF) เป็นจำนวนเงิน 25,500 บาท

กิจกรรมอื่นๆ