การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 10/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2564 / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 / การพิจารณาแบบขั้นตอนการดำเนินการโครงการหารายได้ของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ