การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง มรท. และ National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้เกียรติประชุมร่วมกับ Prof. Dr. Mike Guu อธิการบดี National Pingtung University ประเทศไต้หวัน และคณะ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อหารือร่วมกันในความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการ การทำวิจัย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสำหรับคณาจารย์ และนักศึกษา ภายหลังจากที่ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้ทำ MOU ทางวิชาการร่วมกันตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

 

กิจกรรมอื่นๆ