การประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี  ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยสถาบัน/สำนัก ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) เพื่อนำเสนอโครงการ และร่วมกันในการอภิปรายและปรับแก้โครงการ ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนจัดทำรูปเล่มและนำเสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ