วทน. ประชุม คกก.กลั่นกรองโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

อ.ดร.สรายุทธ์ พานเทียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาได้แก่ การพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 เรื่อง

กิจกรรมอื่นๆ