การประชุม คกก.กองทุนวิจัย มรท. ครั้งที่ 6/64

ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุมจินดามณี 8 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย / การพิจารณาขอให้ทบทวนการขอรับสนับสนุนเงินรางวัลกรณี ผศ.ดร.เขมนิจารีย์ สาริพันธ์ / การพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมหลักฐานการขอเบิกเงินวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ ผศ.ดร.นันทนา แจ้งสว่าง และการเสนอความเห็นการคืนเงินตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของกลุ่มงานวินัยและนิติการ / การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของกองทุนวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรมอื่นๆ