การประชุมเตรียมการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ นศ.ปี 1 - 4

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา ของทั้ง 6 คณะ เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมการจัดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วมหารือวิธีการในการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษาในการเข้ารับการอบรมโดยทั่วถึง

กิจกรรมอื่นๆ