มรท.จัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ จำนวน 1 คน ภายหลังปิดหีบในเวลา 11.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เริ่มทำการนับคะแนนต่อหน้าคณาจารย์และบุคลากรที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และสรุปผลเป็นดังนี้
หมายเลข 1 ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร  ได้คะแนนเสียง 80 คะแนน
หมายเลข 2 ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์  ได้คะแนนเสียง 76 คะแนน
หมายเลข 3 อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง  ได้คะแนนเสียง 9 คะแนน
หมายเลข 4 อ.ดร.เสาวนีย์ ศรีกาญจนารักษ์  ได้คะแนนเสียง 20 คะแนน
จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 257 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 188 คน และไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 3 ใบ

กิจกรรมอื่นๆ