การประชุม คกก.ประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/64

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา / การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ ผศ.คธาวุธ ศรียา / การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 / การพิจารณาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2566 / การพิจารณาแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2568 / การพิจารณาแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 / การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมอื่นๆ